Source: Melita Historica. 9(1985)2(190-197)

[p.190] A List of Articles on Maltese History published in 1985

J.F. Grima

Abdilla J., Ships of the Order – The Galley, Heritage 55, p. 1086. Ships of the Order – the Brigantine, Heritage 57, p. 1136.
Abela P.G., Ic-Centinarju tal-Posta ta’ Malta, H, 2/1.
Agius A., IL-Madonna tar-Ruzarju fil-Parrocca ta’ San Gorg f’Hal Qormi, LIS, 19/10.
Agius J.A., The Maltese Clergy in World War One, ST, 4/8 & 13/10.
Spinola Palace at St Julians, ST, 24/11.
Agius Vadalà M., Siege Maps of Malta, PSM, Vol. 14 No. 2, pp. 3-23.
Anon.,
[p191]
l-Astensjonizmu fil-Politika Maltija, IT, 21/8.
Il-Knisja Parrokkjali ta’ Hal Luqa, IT, 30/11.
Memories of a boy of 12: When Italy bombed Malta at 7 a.m., T, 11/6.
Fifty Years Ago - Malta and the World Scene, T 50th Anniversary Supplement, 7/8.
Mariano Gerada (1766-1823) ― The People’s Sculptor, ST, 25/8.
Malta and the Order of St Michael and St George, ST, 6, 13, 20, 27/10; 3, 10/11.
Maltese Knights of the British Realm, ST, 17 & 24/11.
L-ewwel Pulptu ta’ Malta, LIS, 29/6.
L-Assemblea Nazzjonali ta’ 1-1945, H, 22, 29/1; 5, 12/2.
Giorgio Mitrovich, H, 12/3.
L-Oratorju San Duminku Savio ta’ Birkirkara, H, 25/3.
Il-Gimgha l-Kbira f’Rahal Gdid, H, 1/4.
Meta 50 Sena Ilu il-Poplu Malti Laqa’ bi Hgaru Lid-Delegat tal-Papa, H, 2/7.
Il-Venerabbli Serv ta Alla Nazju Falzon, H, 9/7.
Erbghin Sena Ilu n-Nisa Maltin Kisbu d-Dritt ghall-Vot, H, 23/7.
Kif is-Senat Malti Wasal sad-Dagga Mortali, H, 30/7.
Kif Inghalaq il-Ktieb ta l-Istorja tas-Senat f'Malta, H, 6/8.
It-Torri ta Dahlet Qorrot, Torca, 22/9.
Il-Bankun u l-Bradella tal-Vara ta San Gorg, Bejnietna, No. 26.
Malta fl-Imghoddi, u visual series in Saghtar, viz.: Incizjoni tal-Belt Valletta min-Naha ta l-Art lejn Nofs is-Seklu Sbatax (No. 112, October, pp. 14-5); Il-Port ta Malta min-naha tal-Belt Valletta ghall-habta ta’ nofs is-seklu tmintax (No. 114, December, p. 31).
Il-Bidu tal-Breakwater tal-Port il-Kbir, Leħen Farsons, Vol. 2 No. 8, p. 25.
X’Gara 420 Sena Ilu f’Malta, Leħen Farsons, Vol. 2 No. 9, p. 25.
Kan. Luigi Fenech D.D., Vittoriosa F.P. (St Lawrence), p. 41.
Apap K., The Historic Tower of ‘Gourgion’ at Xewkija, Gozo Year Book, pp. 37-40.
Aquilina G., Is-Sorijiet Frangiskani ta’ Birkirkara Jaghlqu 100 Sena, H, 22/7.
Attard A.A. Wirt Artna ― L-ewwel tas-Sena, Saghtar 106, January, pp. 10-11.
Drawwiet u Twemmin ta’ Mejju, Saghtar 110, May, pp. 21-2.
Il-Pesta l-Kbira f’Ghawdex, Saghtar 111, June, p. 14.
Attard E., History of the Malta Police Force, C 23&24, pp. 638-41 & 654-7.
Attard J.M., Sir Hannibal Scicluna, Heritage 55, backcover.
Gorg Borg Olivier, Heritage 57, backcover.
Pietru Pawl Castagna, Heritage 58, backcover.
Azzopardi G., Il-Ferrovija, Torca, 14/7.
Azzopardi J., Il-Polittiku ta’ San Pawl fil-Kolleggjata ta’ San Pawl, Rabat, LIS, 9/2.
Monument tac-Civiltà Kristjana ta’ Malta, LIS, 11/5.
In-Nutar Francisco Catania (1872-1960), LIS, 6 & 13/7.
Monument tac-Civiltà Kristjana f’Malta, H, 16/5.
Mappa Manoskritta tal-Mellieha fl-Arkivju tal-Kattidral l-Imdina, Mellieha F.P., pp. 36-8.
Iz-Zuntier jew Cimiterju ta’ San Pawl fir-Rabat, Il-Festi Taghna (Rabat), pp. 19-23.
Baldacchino A.E., Our Indigenous Trees, in C: The White Poplar – Malta’s relic from the distant past (No. 20, pp. 545-7); The White Willow (No. 22, pp. 602-4); L-Gharghar, The Sandarac Gum Tree (No. 24, pp. 671-2).
Baldacchino, G., Local Amateur Astronomy, The Year Book, pp. 400-5.
Barbara C., Il-Knisja Parrokkjali tal-Gudja, Leħen il-Parrocca tal-Gudja, August.
Bartolo P.A., L-Irvellijiet tas-Sette Giugno Saghtar 111, June, pp. 20-1.
Balzan V., Mitejn Sena Konsagrata, Leħen il-Parrocca tal-Gudja, August.
Bencini A., Brief History of the Press Law, T 50th Anniversary Supplement, 7/8.
Bezzina Ch., The Arrival of the Order in Gozo, Gozo Year Book, pp. 51-5.
Bezzina John, Il-Qniepen ta’ San Gorg t’Ghawdex 1925-1985, Victoria St George F.P., 47-61.
Il-Qniepen ta’ San Pawl il-Bahar, Paulus 12, pp. 16-21.
Bezzina Julian (translator), Kopja tad-Digriet tat-Twaqqif tal-Parrocca ta’ Hal Gharghur min-Naxxar, Excelsior 45, August, pp. 3 & 5.
Bianchi C., Il-Knisja tal-Hlas, Bejnietna, No. 28.
Bianchi C. / Mizzi P., Wayside Chapels: Tal-Hlas in Qormi, Heritage 57, pp. 1129-35.
Bonanno A., Archaeology in Malta, a series in C. What is Archaeology (No. 19, pp. 508-9); Definition of Archaeology (No. 21, pp. 576-7); Purpose and method (No. 23, pp. 620-1); Before Man (No. 25, pp. 688-9).
Bonavia C., 350 Sena Ilu Haz-Zabbar Sar Parrocca, Leħen is-Santwarju Zabbar, Sept/Nov., pp. 3-10.
[p.192]
Bonavia J., Drawwiet tal-Gimgha l-Kbira fil-Gzejjer Maltin, LIS, 30/3 & 6/4.
Il-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira fil-Kattidral ta’ Ghawdex, H, 20 & 28/2; 7, 14, 21&28/3; 4/4.
Bonavia M., L-Ewwel Kappillan Dun Ang. Pontremoli (1570-1628), Lehen is-Santwarju Zabbar, Sept./Nov., pp. 11-13.
Bondin R., Meta l-Poplu ma Felahx Jissaporti Aktar, IT, 6/6.
Bonello G., A New Type of Delivery Charge Mark, PSM, Vol. 14 No. 3, pp. 10-11.
Bonello J., Il-Festa tal-Kuncizzjoni ta’ 40 Sena Ilu (1985), M, 8/12.
L-Istatwa tal-Kuncizzjonit tal-Parrocca ta’ Bormla, LIS, 7/12.
L-Iskultur Bormliz Abram Gatt, Cospicua F.B., p. 9.
Il-Festa tal-Kuncizzjoni ta’ 40 Sena Ilu, Leħen il-Banda San Gorg Bormla, pp. 17-9.
Bonnici Alex., Il-Knisja ta’ Santa Marija tas-Sokkors f’Bormla - Fis-Sena 1586 issir Parrocca, M, 8/12.
Minn Grajjiet l-Isla: It-Tigrijiet tad-Dghajjes, M, 1/9.
Minn Grajjiet l-Isla: L-Ewwel Purcissjoni bl-Istatwa ta’ Marija Bambina, M, 8/9.The Inquisition in Malta, continuation of a series in C: The Tribunal’s Sentences (No. 19, pp. 520-3); No Love Lost (No. 21, pp. 572-3); The Knights’ Bitterness (No. 23, pp. 628-9); The End of a Tribunal that Reflected Intolerance (No. 25, pp. 684-5).
Is-Santwarju tal-Mellieha fis-Sena 1618 ftit zmien wara l-Invazjoni mit-Torok, Mellieha F.P., 27-9.
Ir-Raba’ Centinarju tal-Parrocca, Leħen il-Belt tal-Immakulata, Bormla, No. 131, Dec., pp. 1, 10&12.
Bonnici Alfred, Disinfection (part 6), PSM, Vol. 14, No. 1, pp. 6-11.
Bonnici Calì R., Artisti li Niftakar, a series in LIS continued from 1984: Gorg Preca - Pittur 1909-1984 (12/1); Hugo Carbonaro - Pittur 1908-1978 (26/1); Guzeppi Marija Caruana - Pittur 1900-1964 (2/3); Willie Apap - Pittur 1918-1970 (1/6); Licinio Brincat - c.1860-c.1940) (3/8); Anton Inglott -Pittur 1915- 1945 (17/8); Robert Caruana Dingli - Pittur 1882-1940 (23/11).
Tifkiriet tax-Xahar ta’ Marzu, LIS, 30/3.
Nhar San Girgor - Dari u Llum, LIS, 6/4.
Il-Kavallieri ta’ San Gwann il-bierah u llum, LIS, 22/6.
L-Imnarja - Storja, Folklor, Poezija, LIS, 29/6.
Il-Kandlora, LIS, 2/2.
San Guzepp “Ix-Xih” u l-haddiem, LIS, 27/4.
Tifkiriet ta’ Mejju, LIS, 4/5.
Rahal Gdid u l-Knisja Tieghu, LIS, 20/7.
Santa Marija ta’ Awissu, LIS, 10/8.
Ir-Ruzarju - Talb, Vari u Fratellanzi, LIS, 5/10.
l-2000 Sena mit-Twelid tal-Madonna - Storja, Arti u Devozzjoni, LIS, 31/8.
Ghandna l-Banda bid-Dagq, LIS, 16/11.
Il-Libsa Bajda tal-Madonna, LIS, 7/12.
L-Ghajta tal-Bejjiegha tat-Triq, Pronostku Malti, pp. 111-6.
Drawwiet Marjani tal-Poplu Taghna, Il-Mosta, No. 15, July/Aug.
Borg E.V., L-Istatwi Titulari u l-Istatwarji Gorg Borg, Samwel Bugeja, Wistin Camilleri u Carlo Darmanin, H, 3/1.
Antonio Sciortino (1879-1947) — Il-Monumenti fil-Furjana u l-Belt, H, 14/2.
Antonio Sciortino u l-Monument ta’ Lord Strickland, H, 7/3.
L-Oratorju Dumnikan tas-SS. Sagrament, H, 1/8.
Anton Inglott (1915-1945), H, 5/12.
Priceless Polyptych at the Mdina Cathedral (Part 3), C 19, pp. 513-7.
Borg J., Il-Knisja u l-Monasteru ta’ Santa Katerina fil-Belt Valletta, series in LIS, continued from 1984, 5 & 12/1.
Borg Joseph, Malta through the Ages, a series in C: A Roman Conquest (No. 19, pp. 505-7); Medieval Malta (Nos 21 & 23, pp. 578-580 & 632-4); The Order of St John part I (No. 25, pp. 696-700).
Briffa Brincati G.P., It-8 ta’ Settembru fil-Belt Valletta fi Zmien il-Kavalieri, LIS, 7/9.
Bugeja G., It-Titular ta’ San Pawl: Analizi Stilistika, Il-Festi Taghna (Rabat), pp. 7-11.
Buhagiar K., Evolution of Conservation Legislation in Malta, T Supplement, 4/8.
Buhagiar M., Manuel Buhagiar — a master of wood inlaying, ST, 3/3.
L-Istatwa ta’ Kristu Redentur u l-Knisja ta’ Santa Marija tal-Virtù, LIS, 23/2; 2,9 & 16/3.
Il-Birgu u l-“Castrum Maris” fiz-Zminijiet tan-Nofs Tardivi, LIS, 20 & 27/7; 3, 10, 17 & 24/8.
It-Titulari ta’ l-Artali tal-Gnub fis-Santwarju tal-Mellieha, Mellieha F.P., pp. 7-14.
Antonio Buhagiar - Skultur Disinjatur, Vittoriosa F.P. (St Lawrence), pp. 47-8.
L-Ostensorju tal-Veru Linju fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Is-Saltna, No. 46, Nov/Dec.
Pittura fis-Santwarju - Il-Kwadri ta’ l-Artali, Leħen is-SantwarjuZabbar, Sept./Oct., pp. 19-22.
Buhagiar V., Karkarizi li Mietu biex jiddefendu u jehilsu l-Pajjizhom, Birkirkara F.P. (St Helen), pp. 12-5.
Il-Madonna tal-Herba, Birkirakara F.P. (St Helen), pp. 34-7.
Buontempo G.M., Ftit mid-Divertiment ta’ Qabel il-Gwerra, L-Imnarja, No. 9, pp. 100-4.
Cachia D., Il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu f’Balluta, LIS, 27/7.
Camilleri A.G., Mill-Partit tal-Haddiema ghall-Partit Mintoffjan, a series in LIS, continued from 1984 and continued in 1986: 4, 12, 19 & 26/1; 2, 16 & 23/2; 2, 9, 16 & 23/3; 20 & 27/4; 4, 11, 18 & 25/5; 1, 8, 15 & 22/6; 6, 13 & 27/7; 3, 24 & 31/8; 14 & 28/9; 12 & 26/10; 23/11; 7 & 28/12.
Camilleri E., Portrait: Mother Maria Tereza Nuzzo, C 20 & 21, pp. 540-4 & 561-3.
Camilleri J.C., The Modern Match Factory Story, ST Supplement, 14/3.
Wirt Artna: It-Tieg ta’ Dari, Saghtar 107, Feb., pp. 19&21.
Art Treasurers in Malta: Flemish Tapesteries (2), Heritage 58, pp. 1146-55.
Malta’s Oldest Good Friday Procession, L-Imnarja No. 9, pp. 112-23.
Cospicua’s Good Friday Procession, The Year Book, pp. 377-87.
Camilleri V., Il-Qima lejn il-Patruna Sant’Agata, LIS, 2/2.
St Agatha’s Catacombs, a series in C: The Frescoes (No. 23, pp. 617-9); The Symbols (No. 25, pp. 690-2).
Camilleri Flores A., M.U.T. Sixty-five Years of History, The Teacher, No. 13 June, pp. 3-6.
Casha A., 125 Sena mit-Twaqqif tal-Banda l’Isle Adam, IT, 27 & 28/6.
Cassar C., The First Decades of the Inquisition 1546-1581, Hyphen, Vol. IV, No. 6, pp. 207-38.
Cassar C. / Cutajar D., Malta and the 16th Century Struggle for the Mediterranean, Mid Med Bank Ltd Report and Accounts 1985, pp. 22-59.
Cassar C.G., Tqala u Twelid, L-Imnarja No. 9, pp. 105-8.
Cassar J., Malta, L-Istati Uniti u l-MLP fis-Snin Erbghin, IT, 7, 9, 10, 11, 18, 19 & 20/9.
Malta, the USA and the MLP, D, 7, 14 & 21/9.
Cauchi N.G., The Painting of Giuseppe Calì in the Churches of Gozo for the Enjoyment of the People, Gozo Year Book, pp. 27-9.
Cioffi J., L-Izvilupp tal-Qima lejn il-Madonna tal-Karmnu tal-Belt, IT, 15/7.
Clews Ch., Meta kienu jisparaw il-maskli, Vittoriosa F.P. (St Lawrence), p. 55.
Il-Festa tal-Kucizzjoni qabel il-Gwerra, Cospicua F.P., pp. 27-9.
Curmi A., Malta as seen by Foreigners: Feast of 8 September, Heritage 58, pp. 1144-5.
Cuschieri L., Il-Mejda ta’ l-Appostli f’Malta, IT, 25 & 26/3.
Cutajar D. / Cassar C., Malta and the 16th Century Struggle for the Mediterranean, Mid Med Bank Ltd Report and Accounts 1985, pp. 22-59.
Damato F.J., Founders of Maltese Ophthalmology, C 21, pp. 581-3.
Portrait: Sir Luigi Preziosi, C 25 & 25, pp. 647-9 & 680-2.
Deacon J.A., Birkirkara kienet digà parrocca fis-sena 1402, Birkirkara F.P. (St Helen), p. 66.
Debono J.V., The Opera Season 1934-35, ST, 22/12.
De Lucca D., Islamic Architectural Manifestations in Eighteenth Century Malta, Hyphen, Vol. IV, No. 5, pp. 159-168.
De Zanche L., Forwarding Agents of Malta, PSM, Vol. 14, No. 3, pp. 6-8.
Dimech J., Harsa lejn drawwiet u armar tal-vari fil-pucissjoni tal-Gimgha l-Kbira fil-Mosta, Il-Mosta, No. 113, Jan./Apr.
Ellul M., National Monuments: Spencer’s Obelisk, Heritage 57, pp. 1124-7.
Birkirkara matul l-ahhar Gwerra – Xi Tifkiriet, Birkirkara F.P. (St Helen), pp. 3-7.
Ellul Galea A., George Mitrovich (1795-1885), ST, 31/3.
Rahal Gdid – 75 Sena Parrocca, Saghtar 114, Dec., p. 14.
Ellul Galea K., 100 Sena Ilu – Il-Festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Haz-Zabbar, LIS, 7 & 14/9.
Il-Bidu tat-Tarzna, Saghtar 112, Oct., pp. 10-11 & 14.
Il-Festa Mitt Sena Ilu, Leħen is-Santwarju Zabbar, Sept/Nov, pp. 24-6.
Farrugia Randon R., Il-Gzejjer ta’ San Pawl, LIS, 16/3.
Fenech A., It-Tunnara, Mellieha F.P., p. 33.
[p.194]
Fenech Anthony, Great Britain Stamps used in Malta, PSM, Vol. 14, No. 1, pp. 12-15 and Vol. 14, No. 3, pp. 12-15.
Fenech G., L-Arlocc tax-Xemx fis-Seminarju, f’Tal-Virtù, LIS, 2 & 16/2.
Ferro F., Il-Gimgha l-Kbira f’'Rahal Gdid, IT, 29/3.
Il-Gimgha l-Kbira f’Rahal Gdid, M., 31/3.
Flask J., Mikielang Sapiano - Arluggar Ewlieni, Pronostku Malti, pp. 129-33.
Formosa J., Dun Gorg – A Prolific Maltese writer, ST, 28/7.
Friggieri O., Floriana Commemorates its Composer: Vincenzo Bugeja (1805-1860), ST, 21/4.
John Francis Marks - Ir-Rakkontatur li Jghallem, LIS, 12 & 26/ 10; 9/11.
John Francis Marks – Ir-Rakkontatur li Jghallem, O, 28/1.
Vincenzo Bugeja (1805-1860), H, 20/4.
Frangisku Saverju Caruana, Saghtar 108, March, pp. 20-3.
Il-Kompozitur Vincenzo Bugeja (1805-1860), Il-Furjana (Supplement), No. 30, Jan/March.
Galea Ch., Towns and Villages: Imqabba, Heritage 55, pp. 1080-5.
Galea J., Il-Bini tal-Belt Valletta, O Supplement, 27/6.
Valletta in History – A Brief Outline, C 20, pp. 557- 8.
Galea M., Il-Gvernatur Richard More O’Ferrall u l-Kolleccjata ta’ San Pawl fil-Belt, LIS Supplement, 9/2.
Mons. Giuseppe Bartolomeo Xerri, Arcisqof Elett ta’ Tiana (1748-1821), LIS, 24 & 31/8; 7, 14 & 21/9.
Mons. Salvatore Imbroll – Prelat Malti ta’ l-Ordni ta’ San Gwann, LIS, 7 & 14/12.
Vincenzo Labini, C 22, pp. 611-3.
Galea Scannura C. A series of articles on Maltese Medieval History in M: Kif l-Gharab hakmu fuq Malta u kemm influwenzaw il-hajja Maltija / Kif il-Konti Ruggieru ha l-gzejjer Maltin u kif in-Normanni bdew jahkmu fuqhom (6/10); Min kien ir-Re Ruggieru II ta’ Sqallija / X’kienet il-hajja socjali, ekonomika u politika ta’ Malta fi Zmien Ruggieru II (27/10); Kif kienu jharsu s-sahha tal-poplu f’Malta fit-tminijiet tan-nofs (10/11); X’ghadda mill-gzejjer Maltin fl-ahhar erbghin sena ta’ hakma Normanna / L-ewwel sidien fewdetarji tal-gzejjer Maltin: Margaritone da Brindisi u Guglielmo Grasso (24/11); Il-karriera ta’ Enrico Pescatore l-Konti ta’ Malta bejn l-1203 u l-1232 (15/12).
L-Orkestra Rurali, Saghtar 114, Dec., p. 25.
Ganado A., On ‘Siege Maps of Malta,’ PSM, Vol. 14, No. 3, pp. 17-23.
Gatt E., Gej il-Bambin, Bejnietna, No. 28.
Gatt J.R., Il-Kwadru tal-Kuncizzjoni fil-Knisja Kolleggjata u Parrokkjali ta’ Bormla, Leħen il-Banda San Gorg, Bormla, pp. 26-31.
Gatt S., San Publju, Nisga ta’ Qima, Storja u Twemmin, Il-Furjana, No. 30, Jan/March.
Ghirxi F. Wirt Gensna, a cultural page in Torca; series entitled ‘Kappelli u Knejjes Zghar f’pajjizna’: (cont. from 1984), San Gwann (6/1); San Giljan (6/1); San Pawl il-Bahar (13, 20 & 27/1); Santa Venera (27/1 & 17/2); Siggiewi (3 & 10/2); Senglea (3/2); Sliema (17/2); Tarxien (17/2); Valletta (24/2 & 3/3); Wied il-Ghajn (10/3); Zabbar (17/3); Zebbug (24 & 31/3); Zejtun (7 & 14/4); Zurrieq (21 & 28/4); Ghajnsielem (5/5); Gharb (5 & 12/5); Ghasri (12/5); Kercem (19/5); Nadur (19/5); Qala (26/3); Rabat (26/5 & 2/6); San Lawrenz (9/6); Xaghra (9/6); Marsalforn (9/6); Xewkija (9/6).
Grech G.A., Wistin Camilleri, Torca, 2/6.
Griffiths J.H., Football in Malta, C 19, 21, 23 & 25; pp. 524-6, 564,-6, 635-7 & 677-9.
Grima J.F.,
[ p.195]
Anniversary Stories, a series in D: Gonsalvo de Monroy’s acquisition of Malta - 1421 / Malta Post Office Centenary and first definitive stamp issue (5/1); The Malta Railway (2/2); The first real Liberty of the Press in Malta and the First Libel Case - 1839 (2/3); Pietro Paolo Azzopardi - a gifted 19th century sculptor (6/4); Gian Francesco Abela (1582-1655); the Father of Maltese Historiography (4/5); The ‘Sette Giugno’ 1919 Riots (1/6); The maintenance of the Order’s Galley Squadron between 1637 and 1949 (6/7); Peter Caxaro and His Cantilena (3/8); The 1429 Moorish Attack on Malta (7/9); The Arrival of the Order in Malta in 1530 (5/10); The Opening of Malta’s First Parliament in 1921 (2/11); The Origins of Malta’s Medical School (14/12).
Pietro Felici, A Maltese Sculptor who deserves recognition, D, 29/6.
On the occasion of its Golden Jubilee: The Qormi Parish of St Sebastian, D, 26/10.
Malta’s First Newspaper, D, 7/12.
Historical Notes on Malta, a series in D: Walking down Upper Merchants Street, Valletta (19/1); The Parishes of 1436 - The Real Facts (16/2); The Uniforms of some 19th century Maltese Regiments (16/3); The Order’s Auberges at Vittoriosa (20/4); Malta’s Population under the Order (18/5); The Island of Comino (16/6); Grand Master de Redin’s Coastal Watch-Towers (20/7);
The Rowers of the Order’s Galleys (17/8); Finance under the Knights – A General Outline (21/9); The Political Situation in Malta between 1800 and 1803 (19/10); Malta during the Napoleonic Wars (1803-1814) (16/11).
Statwarji u Skulturi Maltin tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira, M., 24/2; 3, 10, 17, 24 & 31/3; 7/4.
Taghrif dwar ... L-Artal tal-Gandlora, Bejnietna, No. 24.
20 Sena Ilu F’Hal Qormi ... Zewg Vari Godda tal-Gimgha l-Kbira, Bejnietna, No. 25.
Il-Kwadri Titulari ta’ San Gorg fil-Knisja Parrokkjali, Bejnietna, No. 25.
Il-Vara, il-Fratellanza u l-Artal tar-Ruzarju f’Hal Qormi, Bejnietna, No. 27.
G. Spiteri Fremond u G. Duca — Zewg Qormin li ghamlulna gieh, Sliem u Hajja, 85/3.
L-Isqof Dom Maurus Caruana O.S.B., Sliem u Hajja, 85/4.
Il-Fondazzjonijiet tal-Galeri tal-Ordni fis-Seklu 17, Pronostku Malti, pp. 99-102.
Il-Vari tal-Gimgha l-Kbira: L-Istatwarji u l-Iskulturi Maltin Taghhom, Saghtar 109, April, pp. 9-11.
Easter Sunday Processions, Scout Life, Vol. 2, No. 10.
Lanfranco G., Feast of St Dominic at Vittoriosa – An occasion to recall the past, T, 22/8.
Trasport minghajr Magni, a series in Saghtar: Il-Portantina, (No. 112, Oct., pp. 13 & 15); Il-Kaless (No. 113, Nov., p. 9); Il-Karrozzella (No. 114, Dec., pp. 9 & 13).
Popular Illustrations from Life, a series in C: “Il-Passju,” Hopscotch (No. 19, pp. 531-2); Engagement and Wedding (No. 21, p. 571); Crime does not pay (No. 23, pp. 627-8); Il-Quccija (No. 25, p. 683).
Leaver A.J., Portrait: Sir Adrian Dingli, C 19, pp. 510-2.
The Auberges of the Knights, C 20, pp. 552-6.
Luttrell A., Malta before 870: Some Libyan Connections, Hyphen, Vol. IV, No. 4, pp. 127-33.
Magro M., Il-Knejjes Filjali ta’ Haz-Zabbar, Saghtar 106, Jan., pp. 13-5.
Mahoney L., The Parish Church of St Paul Rabat, ST Supplement, 4/8.
Mallia G., Children’s Books Illustrations in Malta, The Teacher, No. 12, Jan., pp. 6-7.
Mallia M., The Weather at Christmas – December in Maltese Weather Lore, ST Supplement, 8/12.
Mayo P., Caravaggio u s-San Glormu, Saghtar 109, April, pp. 24-5.
McHale J., (Translated into Maltese) L-Istatwa Mirakoluza tal-Mellieha, M, 25/5, 16 & 30/6.
Mercieca G., Sir Leslie Rundle (1854-1934) – A Tribute on his 50th year of death, Gozo Year Book, pp. 41-6.
Wirt Ghawdex, Gozo Year Book, pp. 47-8.
Mercieca J.H., Centenary of the Establishment of a regular Postal Service between Malta and Gozo, PSM, Vol. 14, No. 3, pp. 1-5.
Micallef Denise, San Anton Palace, C 22 to 25, pp. 589-591, 642-7 & 673-6.
Micallef Duminku, Il-Kapitlu u l-Fratellanza ta’ San Guzepp, LIS, 16/3.
Micallef J., Parish Titular Statues: St Andrew of Luqa, Heritage 57, pp. 1128.
Micallef J.M., Il-Banda l-Isle Adam, Ghaqda Muzikali l’Isle Adam Rabat – Mdina, pp. 49-56.
Mizzi J.A., Scouting in Malta, C, 20 & 24, pp. 533-5 & 560-3.
Mizzi L., Adelaide Cini: L-Appostlu tat-Toroq, LIS, 23/3.
Mizzi P., Erin Serracino Inglott, Heritage 55, backcover.
Art Treasure in Malta: Flemish Tapestries (1), Heritage 56, pp. 1101-16.
Col. Willie Savona, Heritage 56, backcover.
Tommaso Madiona, Heritage 57, backcove
Joseph Howard, Heritage 58, backcover.
Mizzi P. Bianchi Chapels: Tal-Hlas in Qormi, Heritage 57, pp. 1129-35.
Montanaro A., The Challenge of a Half Century, T 50th Anniversary Supplement, 7/8.
Montanaro E.F., Sigismondo Dimech (1769-1853) – L-Iskultur tal-Vara ta’ Gezù Marija, Victoria (StGeorge) F. P., pp. 35-45.
Montanaro E.G., British Regiments that served in Malta and Gozo – 1799 to 1965, C 21, pp. 584-8.
Indian Army Troops in Malta in 1878, C 22, pp. 592-5.
Maltese Personalities: Capt. Rinaldo Sceberras, Heritage 55, pp. 1097-1100.
Morana A., Dun Ludovico Mifsud Tommasi u Hal Luqa, Leħen il-Parrocca Luqa, No. 150.
Il-Lapida ta’ Joseph Wolflomier, Leħen il-Parrocca Luqa, Nos. 152 & 153.
Il-Paviment tal-Knisja Qabel il-Gwerra, Leħen il-Parrocca, Leħen il-Parrocca Luqa, Nos. 154 & 155.
Ghaliex Hal Luqa saret Parrocca fl-1634? Leħen il-Parrocca Luqa, Nos. 157 & 158.
Muscat E.A., Wistin Camilleri – 100 Sena mit-Twelid Tieghu, Mellieha F.P., p. 31.
Pace F., 350 Sena Parrocca, Excelsior 45, August, pp. 9-10.
[p.196]
Pellegrini V.M., Dom Maurus Inguanez OSB, OBE, T, 17/10.
Serati Memorabbli fit-Teatru Manoel, LIS, 30/11.
A Prolific Composer (3) – Carmelo Pace’s Operas, C, pp. 448-451.
Portelli J.R., Finance Insurance in 1882, STSupplement, 9/6.
Quintano A., Fortifications: Fort Ricasoli, Heritage 56, pp. 1101-7.
Savona Ventura C., Ghar Dalam, C, 22 & 24, pp. 605-7 & 669-70.
The Herpetofauna of the Maltese Islands, C 25, pp. 693-5.
Scerri V., Ghamlu Isem fil-Muzika, Torca, 13/10.
Schembri J., Il-Qima lejn San Nikola f’Malta u Ghawdex, Is-Siggiewi, Vol. 9, No. 1, June, pp. 17 & 21.
Schembri P.J. The Maltese Topshell, C 19, pp. 518-9.
The Ocellated Skink – ‘Ix-Xahmet l-Art,’ C 21, pp. 574-5.
Maltese Shrews, C 25, pp. 686-7.
Sultana C., At Msida Bastion Cemetery, T, 14/3.
Scicluna S.A., The Treasure of the L’Orient: The Legend and the Facts, WC 31/8.
Scicluna Grech S., Village ‘Festas,’ Gozo Year Book, pp. 5-9.
Serracino Inglott E., Maltese Placenames: Il-Maqluba, Heritage 55, p. 1096.
Shores C., The Long Struggle for Malta, in Duel for the Sky (Chapter 4), Dorset: Blandford Press, pp. 77-92.
Spiteri N.L., Tifkiriet tal-Gwerra – Mill-Birgu ghal Hal Lija, Leħen Farsons, Vol. 2, No. 8, pp. 18-21.
L-Akwadott ta’ Wignacourt, Leħen Farsons, Vol. 2, No. 9, pp. 22-3.
Il-Gran Mastru Antonio Manoel de Vilhena, Leħen Farsons, Vol. 2, No. 10, pp. 22-5.
Sultana D., The correct title of John Hookham Frere and the bust of Vice-Admiral Sir Henry Hotham, T, 28/12.
Sultana J., The Short-Toed Lark (il-Bilbla) – Malta’s Summer Visitor, C 20, pp. 559-60.
Malta’s new breeding birds: Cetti’s Warbler and the Fan-Tailed Warbler, C 23, pp. 630-1.
Malta’s Shearwaters, C 24, pp. 658-9.
Terribile T., Id-Duluri fit-Toroq Maltin, LIS, 23 & 30/3.
Marija Assunta fit-Toroq Maltin, LIS, 10 & 17/8.
San Mikiel Arkanglu fit-Toroq Maltin, LIS, 28/9 & 26/10.
Nicec u Statwi ta’ San Lawrenz fit-Toroq, Vittoriosa F. P. (St Lawrence), pp. 43 & 50.
A series of articles on Maltese Parishes in H: Il-Parrocca ta’ Hal Tarxien (18/5); Il-Parrocca tat-Trinità, Marsa (1/6); Il-Parrocca ta’ Haz-Zebbug (15/6); Il-Parrocca ta’ San Gorg, Hal Qormi (29/6); Il-Parrocca ta’ San Pawl ir-Rabat (6/7); Il-Parrocca ta’ Marija Annunzjata, Hal Balzan (13/7); Il-Parrocca ta’ San Guzepp fl-Imsida (20/7); Il-Parrocca tad-Duluri, San Pawl il-Bahar (27/7); Il-Parrocc tal-Porto Salvo u San Duminku (3/8); Il-Kolleggjata ta’ San Lawrenz, fil-Birgu (10/8); Il-Parrocca ta’ Marija Assunta, Gudja (15/8); Il-Parrocca ta’ Sant’Elena f’Birkirkara (17/8); Il-Parrocca ta’ San Bartilmew, Hal Gharghur (24/8); Il-Parrocca ta’ Santa Katarina fiz-Zurrieq (31/8); il-Parrocca tal-Vitorja fin-Naxxar (7/9); Il-Parrocca tal-Madonna tal-Grazzja, Zabbar (14/9); Il-Parrocci ta’ Hal Kirkop u Hal Safi (21/9); Il-Grajja tal-Parrocca taz-Zejtun (26/11); Il-Parrocca ta’ Marija Immakulata f’Bormla (7/12).
Tonna E.S., Story of a Square, T, 6/12.
Christmas Fifty Years Ago – Some Memories, ST, 8/12.
The Argotti Gardens, C, pp. 614-6.
Vassallo N.,„ L-Inkwadru Titulari ta’ San Nikola, Is-Siggiewi, Vol. 9, No. 1, June, pp. 42-4.
Il-Widien ta’ madwar is-Siggiewi, Il-Festa Taghna s-Siggiwin.
Vella A.P., Mediterranean Malta, Hyphen, Vol. IV, No. 5, pp. 169-172.
Concise History of Malta, a series in Heritage: A New Beginning (No. 55, pp. 1087-95); The Inquisition and Education (No. 56, pp. 117-23);
Developments in the Constitution of the Order (No. 58, pp. 1156-60).
Vella Ray, Old Guns and Weapons: The Cannons at Castile, Heritage 56, pp. 1108.
Vella Raymond,„ Paintings by Briffa in Kercem Parish Church, ST, 21/7.
Xoghlijiet esegwiti f’Ghawdex fuq disinn ta’ Abram Gait, LIS, 11/5.
Vella Apap N.,
[p.197]
Gjrajjiet il-Kappella-Grotta tal-Madonna ta’ Lourdes fil-Furjana, T, 11/2.
Eghluq il-Mitt Sena tal-Parrocca ta’ Kercem 1885-1985, M, 14/7.
Grajjiet il-Kappella-Grotta tal-Madonna ta’ Lourdes fil-Furjana, LIS, 16/2.
Il-Lunzjata: Tifkiriet u Hsibijiet, LIS, 23/3.
Ir-Ruzarju fit-Triat u l-Imsierah fir-Rabat t’Ghawdex, LIS, 28/9.
Il-Bidu tal-Istitut “Our Lady of Lourdes” f’Ghawdex, LIS, 19/10.
Folklor mir-Rabat t’Ghawdex – Il-Hanzira u l-Minestra ta’ l-Erwieh, LIS, 2/1l.
Il-Milied fis-Semnaru t’Ghawdex, LIS, 21/12.
Kemmuna fl-Arkeologija, Pronostku Malti, pp. 134-7.
Monsignor Joseph Farrugia (tal-Vers) 1852-1925 – An Eminent Gozitan Prelate, Gozo Year Book, pp. 56-9.
Hamsin Sena mill-Bini tan-Navijiet tal-Bazilika ta’ San Gorg, Victoria (StGeorge) F.P., pp. 27-33.
Wettinger G., Early Maltese and Gozitan Placenames, C 19 to 25, backcover.
Wickman V., The Chamber of Commerce and the Sicily Ferry Service, Commercial Courier, No. 4, 18 March, pp. 109, 117, 119 & 120.
Valletta Shipping, a series in C: The Pace Family (No. 20, pp. 536-9); Tug Boats (No. 22, pp. 608-610).
Wismayer J.M., Preserving Malta’s 19th Century Fortifications, T, 29/3.
The Floriana Lines, ST, 1 & 8/9.
Xuereb P., Portrait: Anton Buttigieg, C 23, pp. 622-6.
York B., Maltese Immigration into Australia: 1883-1949, The Year Book, pp. 393-9.
Zahra L., L-Ahhar Zmenijiet ta’ l-Ordni f’Malta, a series in M: (continued from 1984) Il-Bidu tal-Inkwiet mal-Hakkiema Francizi (13/1); L-Attakki tal-Maltin kontra l-Francizi (10/2); Htiega ta’ Ghajnuna Barranija (24/2); Wara l-Helsien mill-Armata Franciza (14/4); L-Ghazla tal-Maltin (28/4); L-Ghazla ta’ Malta kienet Providenzjali? (19/5).
Industriji u Negozji ta’ l-Imghoddi, M, 7 & 21/7; 4/8.
Kurzità: Sarrija l-Furjana, M, 10/3.
Id-Dejma, M, 17/3.
Il-Gurnalizmu f’Malta, M, 31/3.
Nhar il-Festa ta’ San Lawrenz fil-Birgu – L-Opri Artistici, M, 4/8.
Il-Palazz tal-Kaptani tal-Galeri, Leħen Farsons, Vol. 2, No. 9, pp. 20-1.
Il-Palazz tal-Kaptani tal-Vaxxelli fil-Belt Vittoriosa, Lehen Farsons, Vol. 2, No. 8, pp. 22-3.
Palazz il-Hazna tal-Flotta, Lehen Farsons, Vol. 2, No. 10, pp. 24-5.
Zammit D., Maltese Personalities: Anastasio Cuschieri, Heritage 57 & 58, pp. 1137-43.
Zammit G., Il-Knisja u x-Xbieha tal-Madonna tas-Samra – Hamrun, LIS, 5/1.
Patri Anastasju Cuschieri O.C. – Filosfu, Poeta, Religjuz, LIS, 2 & 9/3.
Zammit J., L-Isqof Antonju Maria Buhagiar u Birkirkara, Birkirkara R.P. (St Helen), pp. 22-5.
Zammit V., Two Official Visits to the Gozo Seminary in 1907, Gozo Year Book, pp. 23-6.
Zammit W.L., Il-Gran Mastru Fra Girgor Carafa u l-Gzejjer matul il-Magisteru Tieghu, Pronstku Malti, pp. 103-8.
Wirt Artna – Il-Bidu tat-Trasport bl-Omnibus, Saghtar 108, March, pp. 10 & 27.
Taghrif Dwar Ghawdex (1657-1685), a series in Saghtar continued in 1986. Part I (No. 113, Nov., pp. 26, 27, 29 & 31) and Part II (No. 114, Dec., pp. 26-7).
Francesco Azzopardi, Heritage 56, backcover.
Sliema in the 1840’s, The Year Book, pp. 389-392.
Ftit Taghrif fuq il-Festa Esterna ta’ Sant’ Elena Birkirkara (1838-1885), Birkirkara F.P. (St Helen), pp. 39-43.
It-Twaif ta’ l-Artal ta’ San Pawl fil-Bazilika ta’ San Gorg, Victoria (St George) F.P., pp. 63-5.
It-Torri ta’ San Pawl il-Bahar fl-1686, Paulus 12, p. 14.
Zammit Ciantar J., Malti tas-Seklu Tmintax, Hyphen, Vol. IV, No. 5, pp. 178-206.
Zammit Gabarretta A., Canon Luigi Fenech (1837-1905) – A Learned Priest and Composer of Sacred Music, ST, 11/8.
Zerafa V. Il-Konfraternità ta’ San Pawl tar-Rabat, Il-Festi Taghna (Rabat), pp. 31 & 35.

Abbreviations:

C : Civilisation
D : The Democrat
F.P. : Feast Programme
H : Il-Ħajja
IT : In-...Tagħna
LIS : Leħen is-Sewwa
M : Il-Mument
O : L-Oriżżont
PSM : The PSM Magazine
ST : The Sunday Times
T : The Times
Torċa : It-Torċa
WC : Weekend Chronicle

Note: Newspaper dates are given as in the following example: 15/8 = 15th August.

JOSEPH F. GRIMA